BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
BFSK
Darbuotojai
Studentams
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 

Naujienos
Studentų rašto darbų temos 2017/2018 m.m.


 

Apie katedrąBendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra deramai prisideda prie Universitas Vilnensis lyderio vaidmens tarp kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsaugojimo, rengdama aukščiausios kvalifikacijos, plataus universitetinio išsilavinimo specialistus, o taip pat orgnizuodama tikrame universitetiniame lygyje fizikos studijas fizikos bei kitų fakultetų studentams.

Pagrindiniai katedros tikslai įvairiose veiklos srityse:

1. Mokslo darbas.
Mokslo darbe vyraus darbai molekulių spektroskopijos tematika. 2010-2014 m. planuojama katedros tema “MOLEKULINIŲ VYKSMŲ BIOLOGINĖSE IR MEZOSKOPININĖSE SISTEMOSE SPEKTRINIAI TYRIMAI”. Taikant FTIR, Ramano, UV ir BMR spektrometrijos metodus gauti naujų eksperimentinių duomenų apie svarbiausius molekulinius vyksmus (asociacija, disociacija, heterogeninis struktūrizavimasis, konformaciniai virsmai ir kt.) moderniose daugiafunkcinėse medžiagose bei jų kompozicijose, linkusiose formuoti naujas fazes ir mezoskopinius darinius. Taip pat bus sudarytos palankiausios sąlygos tyrimams tema “AUKŠTŲJŲ FIZIKOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ANALIZĖ, STUDIJŲ KOKYBĖS TYRIMAS, „STEPS TWO“ TINKLO REKOMENDACIJŲ TAIKYMAS LIETUVOS UNIVERSITETUOSE“, kurių tikslas visų trijų pakopų fizikų universitetinių programų analizė ir derinimas su Europos fizikų rengimo sistema. Bus skatinamas mokslo darbų publikavimas aukšto reitingo ISI žurnaluose, aktyvus dalyvavimas su pranešimais svarbiausiose šių sričių tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

2. Studijos.
Bus toliau tobulinama magistrantūros programa ”Aplinkos ir chemine fizika”, dar labiau įtraukiant į studijas Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslininkus ir panaudojant jų laboratorijas o taip pat organizuoti studijas taip, kad jos būtų prieinamos ir užsieniečiams. Bus siekiama geresnių kiekybinių ir kokybinių doktorantūros rodiklių. Bus plėtojama mokymo laboratorijos “Fizikos demonstracijų kabinetas” veikla, ieškoma kelių atnaujinti fizikos demonstracijų vaizdines priemones ir daugelį eksperimentų priemonių. Nuolatinio dėmesio centre ir toliau bus III-ji bendrosios fizikos , bei specializacijos laboratorijos. Šiems tikslams bus panaudotos Nacionalinės kompleksinės programos lėšos. Toliau vystant Energetikos fizikos centro veiklą svarbiais darbais turės būti Nacionalinės aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos specialistų rengimo 2010-2015 metais programos projekto parengimas (kartu su KTU, FI, LEI) bei I-osios pakopos Branduolinės energetikos fizikos studijų programos tobulinimas, numatant jos II- ir III-iosios pakopų programų sukūrimą. Numatoma aktyviai dalyvauti naujos II-ios pakopos studijų programos „Medicinos fizika“ (Medicinos fakultete) vykdyme, su perspektyva Fizikos fakultete pradėti Medicinos fizikos bakalaurų rengimą.

3. Leidyba.
Per penkmetį pasiekti, kad paklausiausiems dėstomiems dalykams būtų parengtos metodinės priemonės (spausdintos arba elektroninėse laikmenose) lietuvių ir anglų kalbomis.

4. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacija.
Sudaryti palankias sąlygas aktyviausiems katedros darbuotojams siekti karjeros pažangos. Siekti, kad katedros personalą papildytų jauni perpektyvūs darbuotojai.

5. Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis ir tarptautiniai ryšiai.
Toliau plėtoti tamprius dalykinius ryšius ir vykdyti bendrus projektus su spektroskopistų mokslinėmis grupėmis Lundo (Švedija), Dresdeno, Leipcigo (Vokietija), Kijevo (Ukraina) universitetuose, su neakademinėmis institucijomis, tokiomis kaip Jozef Stefan Institutu ir Nacionaliniu chemijos institutu (Liublijana, Slovėnija), Lenkijos MA Biochemijos institutu (Poznanė, Lenkija) ir kt., siekiant pilnavertiško abipusio mokslinio bendradarbiavimo, efektyvaus studentų praktikos ir mobilumo programų realizavimo.  

 
mail to webadmin BFSK, tel. 370 52366040, bfsk@ff.vu.lt            © BFSK   1990-2016  Lietuva internete: Online.lt, on.lt